Viktig å vite om Nasonex

  • Den reseptfrie pakningen av Nasonex inneholder 60 doser og brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne over 18 år.
  • Nasonex er et nasalt steroid og inneholder virkestoffet mometasonfuroat som tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider.
  • Nasonex reduserer opphovning og irritasjon i nesen din og reduserer dermed nysing, kløe og tett og/eller rennende nese.

Bruk ikke Nasonex:

  • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet dersom du har en infeksjon i nesen. Du bør vente til infeksjonen er over før du bruker nesesprayen dersom du nylig har operert nesen eller skadet nesen. Du bør vente til såret/skaden har grodd helt før oppstart med nesespray.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nasonex dersom du

  • har eller har hatt tuberkulose
  • har herpes simplex (virus) infeksjon i øynene
  • har en eller annen type infeksjon
  • tar andre kortikosteroider, enten via munnen eller som injeksjon
  • har cystisk fibrose.

Når du bruker Nasonex bør du unngå å komme i kontakt med noen som har meslinger eller vannkopper. Informer legen din dersom du er i kontakt med noen som har disse sykdommene. Dersom du får en allergisk reaksjon mot Nasonex rett etter bruk (nyseanfall eller pustevansker), må du kontakte legen umiddelbart.

Andre legemidler og Nasonex

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker kortikosteroider. Dersom du bruker andre kortikosteroider for allergi, enten via munnen eller som injeksjon, kan det hende at legen din anbefaler deg å stoppe å ta disse når du begynner med Nasonex. Noen kan oppleve at de får uønskete effekter når de slutter å ta orale eller injiserbare kortikosteroider, som f.eks. ledd- eller muskelsmerter, slapphet og depresjon. Dersom du opplever dette, må du informere legen din som vil gi deg råd om du skal fortsette å bruke nesesprayen eller ikke. Du kan også utvikle allergier, som kløe og rennende øyne, eller flekker med rød, kløende hud. Dersom du utvikler noe av dette og er bekymret, bør du oppsøke legen.

Barn og ungdom

Nasonex skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten samråd med lege.

Graviditet og amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør ikke bruke dette legemidlet dersom du er gravid, hvis ikke legen har sagt at du skal det. Du bør ikke bruke dette legemidlet dersom du ammer, hvis ikke legen har sagt at du skal det.


Referanse: Felleskatalogen.no Nasonex.

Nasonex® (mometasonfuroat) er et reseptfritt legemiddel til bruk mot sesongbetont allergisk rhinitt for voksne over 18 år. Allergisk rhinitt er en betennelse i neseslimhinnen som gir kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese og nysing. Nasonex inneholder kortison og virker betennelsesdempende på neseslimhinnen. Lege bør rådføres før bruk ved graviditet, amming og/eller om du allerede bruker annet legemiddel som inneholder kortison. Bruk ikke Nasonex om du er allergisk mot noen av innholdsstoffene, har en ubehandlet og lokal infeksjon i neseslimhinnen, har nylig gjennomgått en neseoperasjon eller har en skade i nesen. Vanlige bivirkninger er neseblod eller blodholdig, neseslim, brennende følelse eller irritasjon i nesen, sår eller irritert hals, hodepine og infeksjon i de øvre luftveiene. Kontakt lege dersom du ikke har effekt innen 14 dager. Nasonex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten etter samråd med lege. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegg.