Bivirkninger

Selv om de fleste ikke får bivirkninger av Nasonex nesespray, kan man som med alle andre legemidler oppleve å få bivirkninger.

I sjeldne tilfeller kan umiddelbare, allergiske reaksjoner oppstå ved bruk av dette legemidlet. Svært sjelden kan disse reaksjonene være alvorlige. Dersom det piper i brystet når du puster eller det er vanskelig å puste, oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. I sjeldne tilfeller kan behandling med kortikosteroid nesespray som Nasonex føre til økt trykk i øyet (glaukom) og/eller grå stær (katarakt) og føre til synsforstyrrelser, og skader på skilleveggen mellom neseborene. Kontakt legen dersom du merker at noe av dette skulle inntreffe.

Andre bivirkninger:

VANLIGE (FOREKOMMER HOS FLERE ENN 1 AV 100 BRUKERE): Neseblod. Brennende følelse eller irritasjon i nesen. Sår eller irritert hals. Hodepine. Infeksjon i de øvre luftveiene.

Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
økt trykk i øyet (glaukom) og/eller grå stær (katarakt) som fører til synsforstyrrelser, skader på skilleveggen mellom neseborene, forandring i smak og lukt, vanskeligheter med å puste og/eller piping i brystet og tåkesyn.

Bivirkninger med allmenn virkning på kroppen er sjeldne ved bruk av nesespray, men kan forekomme ved høye doser over lang tid.

Nasonex inneholder benzalkonklorid som kan gi irritasjon i nesen

Melding av mistenkte bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller varsle oss her dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Referanse: Felleskatalogen.no Nasonex.